ECPR Cijfers van overleving

Extracorporeal cardiopulmonary resuscitation (ECPR)

Wetenschappelijke onderzoek naar overleving

ECMO Cardio-Pulmonaire Resuscitatie (ECPR), trends in overleving vanuit een internationale international multicentre cohort studie over 12-years.

Abstract

Achtergrond:

Het gebruik van Extracorporele Membraan Oxygenatie gedurende Cardio-Pulmonaire Resuscitatie (ECPR) wordt steeds meer ingezet als een adjunct bij conventionele CPR. Het is onbekend of dit geassocieerd wordt met betere outcomes.

Doelen:

Het beschrijven van de trens in overleving en patiënt demografie voor ECPR patiënten in de internationale Extracorporeal Life Support Organisation (ELSO) database over de laatste 12 jaar; en factoren identificeren welke geassocieerd worden met veranderingen in overleving.

METHODEN:

Patiënten ouder dan 16 jaar, welke ECPR hebben ontvangen tussen Januari 2003 en december 2014 werden uit het ELSO register gefilterd en werden vervolgens in drie 4-jaar cohorten onderverdeeld

Cohort 1: 2003-2006

Cohort 2: 2007-2010

Cohort 3: 2011-2014

Een niet variabele analyse werd uitgevoerd om de demografie en uitkomsten van de patiënten over de drie cohorten te vergelijken. Niet-variabele en Multi-variabele analyses werden uitgevoerd om factoren te kunnen identificeren welke onafhankelijk geassocieerd konden worden met overleving

RESULTATEN :

1796 patienten behandeld met ECPR werden uit het register gehaald, 50 (±18.5) jaar. Jaarlijkse ECPR episoden namen meer dan het tienvoudige toe, van 35 tot meer dan 400 per jaar. Overleving van ontslag uit het ziekenhuis van 29% in totaal.

27% Cohort 1

28% Cohort 2

30% Cohort 3 (p-0.71)

Leeftijd, lichaamsgewicht en beschreven comorbiditeiten namen in de loop van de tijd toe. Er was een reductie in ECMO gebruik geassocieerde complicaties. Na het aanpassen voor confouders (een variabele die ervoor zorgt dat 2 populaties niet gelijk zijn en die mogelijk een gevonden effect geheel of gedeeltelijk kan verklaren), was er geen verandering in de overlevingskansen gedurende de onderzochte tijdsperiode.

INTERPRETATIE:

Over de periode 2003-2014, overleving tot ontslag uit het ziekenhuis, was 29% voor patiënten die ECPR nodig waren. Ondanks de vooruitgang in het leveren van ECMO-zorg en de toenemende comorbiditeiten van patiënten, is er geen verandering in de voor risico gecorrigeerde overleving na verloop van tijd.

Copyright © 2016 Elsevier Ireland Ltd. All rights reserved.

Officieuze vertaling van onderstaande bron:

Bron: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27993632

 

ECMO Cardio-Pulmonary Resuscitation (ECPR), trends in survival from an international multicentre cohort study over 12-years.

Abstract

BACKGROUND:

Use of Extracorporeal Membrane Oxygenation during cardiopulmonary resuscitation (ECPR) is increasingly being deployed as an adjunct to conventional CPR. It is unknown if this has been associated with improved outcomes.

AIMS:

To describe trends in survival and patient demographics for ECPR patients in the international Extracorporeal Life Support Organisation (ELSO) database over the past 12 years and identify factors associated with changes in survival.

METHODS:

Patients greater than 16 years of age who received ECPR between January 2003 and December 2014 were extracted from the ELSO registry and were divided into three 4-year cohorts (Cohort 1: 2003-2006, Cohort 2: 2007-2010, Cohort 3: 2011-2014). Univariable analysis was performed to compare demographics and outcomes of patients across the three cohorts. Univariable and multivariable analyses were then performed to identify factors independently associated with survival.

RESULTS:

1796 patients treated with ECPR were extracted from the registry, aged 50 (±18.5) years. Annual ECPR episodes increased over 10-fold, from 35 to over 400 per year. Survival to hospital discharge was 29% overall (27% cohort 1, 28% cohort 2, 30% cohort 3 (p=0.71)). Age, body weight and documented comorbidities increased over time. There was a reduction in complications associated with ECMO usage. After adjusting for confounders there was no change in the odds of survival over the time period examined.

INTERPRETATION:

Over the period 2003-2014, survival to hospital discharge was 29% for patients who require ECPR. Despite advances in provision of ECMO care and increasing co-morbidities of patients, there has been no change in risk-adjusted survival over time.

 

Comments are closed.