Het grijze gebied van medische ondersteuning bij evenementen

Het grijze gebied van de evenementen hulpverlening

Is de patientenzorg afdoende gewaarborgd?

Uitzending Zembla

Onlangs heeft het televisie programma Zembla een documentaire uitgezonden over een jonge hardloopster die overleden is tijdens een marathon, waarbij onderzocht werd wat er mis is gegaan tijdens deze (medische) hulpverlening

Incident of structureel?

Waar mensen werken, worden er fouten gemaakt (waarbij ik absoluut niet wil suggereren dat dit geldt voor de vrijwilligers van het Rode Kruis !!)
Maar dan zal er wel gekeken moeten worden hoe het komt dat fouten gemaakt zijn, om juist ervan te kunnen leren, met als hopelijke uitkomst dat dit tragisch overlijden (wat mogelijk te voorkomen had kunnen worden) inzichten zal geven zodat dit niet opnieuw hoeft te gebeuren
Dan hoeft het tragisch overlijden tenminste niet voor niets te zijn gebeurd

Ethisch dilemma

principes verloochenen of consequenties dragen?

Het groter geheel

Vanuit mijn eigen jarenlange ervaring als zorgprofessional (verpleegkundige binnen de acute zorgen), heb ik goed kunnen zien waar de mogelijke valkuilen liggen wanneer medische hulpverlening wordt verzorgd door niet professionals (zoals eerste hulpverleners)
Persoonlijk heb ik veelvuldig mee gemaakt dat 'Je kop boven het maaiveld uitsteken ' vaak leidt tot persoonlijke kritiek (bijvoorbeeld op social media), en ik ben me dan ook absoluut bewust dat ik met mijn kritische houding opnieuw kans loop om kritiek over mji heen te krijgen.
Maar mijn streven naar de best mogelijke zorg geeft dat ik dit voor lief neem, omdat anderzijds ik bijna toch al niets meer te verliezen heb

Forse prijs betaald

In deze serie van Blogs wil ik u een inkijk geven in het grijze gebied van de (niet professionale) medisch hulpverlening tijdens evenementen, mijn persoonlijke ervaringen hierin, maar vooral ook de enorme negatieve gevolgen die het mij als persoon enerzijds en als verpleegkundige anderzijds heeft gegeven

Wat maakt het grijze gebied in de medische ondersteuning bij evenementen?

In deze eerste blog wil ik een aantal facetten toelichten welke m.i. bijdragen aan de mogelijke (en gebleken) risico's op calamiteiten

Regulatie

In mijn ogen zijn er een aantal elementen die bijdragen aan het ontstaan van ernstige (en zelfs fatale) gevolgen tijdens de medische ondersteuning bij evenementen. Een ervan is het gebrek aan regulatie, wat heel lang heeft bestaan, maar gelukkig nu in de nabije toekomst toch wordt geimplementeerd; namelijk een veldnorm voor deze vorm van hulpverlening
Een ander belangrijk element ligt in het verlengde van de eerder genoemde regulatie. Namelijk het feit dat NIET-professionals, in tegenstelling tot beroepsmatige hulpverleners, geen enkele wet-matige begrenzing hebben of aansprakelijkheid hebben t.a.v. (eisen aan) opleiding, handelingen en of ' beroeps' - gerateerde (gemaakte) keuzes en of beslissingen

EHBO vs Wet BIG

Het grote verschil tussen medisch professionals (bijv. verpleegkundigen en of artsen) en leken hulpverleners (zoals EHBO-ers), is het feit dat professionals zich moeten houden aan wettelijke bepalingen, welke streng bewaakt (kunnen) worden door de zgn.Wet BIG (Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg)
In deze Wet BIG zijn een aantal wettelijke bepalingen beschreven, waaraan de, in de Wet BIG geregistreerde, beroepsmatige hulpverlener aan moet voldoen om bepaalde (voorbehouden en risicovolle) medische handelingen uit te mogen voeren bij een hulpvrager
De relevante bepalingen die van toepassing zijn binnen de (medische) evenementen hulpverlening, wil ik hieronder kort beschrijven vanuit de contextuele verschillen tussen professionals en lekenhulpverleners (zoals EHBO-ers)

Aansprakelijkheid

Medische professionals kunnen, via de Wet BIG, aansprakelijk worden gesteld en ter verantwoording worden geroepen (o.a. Medisch tuchtcollege)
Niet medisch professionals/leken hulpverleners (hierna genoemd EHBO-ers (vanuit de context van de evenementen hulpverlening) zijn NIET aansprakelijk te stellen en kunnen NIET ter verantwoording worden geroepen bij het Medisch Tuchtcollege.Vanwege het simpele feit dat deze niet ingeschreven staan in de Wet BIG

Gevolgen

Een ander wezenlijk verschil gekoppeld aan deze aansprakelijkheid, is het verschil dat professionals bestraft kunnen worden vanuit het Medisch Tuchtcollege, waarbij dit tot grote gevolgen kan leiden voor het uitoefenen van het beroep

Meten met twee maten

Het is een heel tegenstrijdig gegeven, maar ik als verpleegkundige kan fors gestraft worden en mijn (beroeps) titel en werk verliezen, wanneer ik een (verwijtbare) fout, verkeerde keuze maak en of een foutieve uitvoering van een handeling uitvoer
Waarbij EHBO-ers hierin eigenlijk geen enkel risico in lopen

Aantrekkingskracht

De acute zorgen heeft een bepaalde aantrekkingskracht, de medemens kunnen helpen tijdens heftige gebeurtenissen, echt iets kunnen betekenen en het verschil kunnen maken is wat mij hierin ook aanpreekt.

Lange weg

Alleen om (als professional) binnen deze setting te kunnen werken moet je diverse langdurige scholing (en) volgen.

Alternatief

Niet iedereen heeft dit er voor over, krijgt hiervoor de kans en of heeft deze mogelijkheid. Dit maakt het werken als eerste hulpverlener een prima alternatief, en de meeste eerste hulpverleners die ik ken zijn super gemotiveerde, oprechte en prima collega's, die zich zeer bewust zijn van de gevaren en hen eigen grenzen

De Keerzijde

Jammer genoeg zijn er, zoals ik elk vak gebied, ook eerste hulpverleners die hen eigen begrenzingen niet kennen en of respecteren, die hen EGO boven de juiste zorg voor de de patient stellen.Waarvan ik met een bepalde zekerheid kan stellen dat deze hebben geleid tot negatieve (en zelfs fatale gevolgen)

Voorkoombaar, maar al dan niet verwijtbaar

Ik wil graag even een belangrijke nuancering maken tussen incidenten die misschien te voorkomen waren geweest, maar niet verwijtbaar zijn t.o.v. deze die wel verwijtbaar genoemd kunnen, waarbij de desbetreffende hulpverlener (s) redelijkerwijs iets verweten kan worden

Voorkoombaar, niet verwijtbaar

In de uitzending van Zembla wordt geconcludeerd dat de (achteraf gezien) oververhitte hardloopster, niet de juiste zorgen heeft gekregen. Hierdoor is ze komen te overlijden. Dit overlijden had dus voorkomen kunnen worden door herkenning van de juiste verschijnselen (oververhittiing) en daarvanuit de juiste interventies (afkoeling)

niet verwijtbaar

In mijn ogen is het niet herkennen van de oververhitting niet verwijtbaar aan de EHBO-ers. Deze hebben naar eer en geweten gehandeld. Alleen hier was geen juiste koppeling tussen (hoog) risico gebied, nl.de finish, en het ' niveau ' van de daar aanwezige hulpvereners. Waardoor spijtig genoeg een verkeerde inschatting is gemaakt

Voorkoombaar, wel verwijtbaar

Een hele andere, zeer gevaarlijke groep hulpverleners, zijn deze die vanuit EGO handelen. Of vanuit het niet kunnen herkennen en vooral erkennen van eigen begrenzingen in kennis en kunde

EGO

Vanuit mijn eigen ervaringen, heb ik meerdere malen eerste hulpverleners mee gemaakt, die een kick kregen om in een hulpverlenings/ambulance uniform te lopen. Wat op zich geen enkel probleem hoeft te geven, maar vanuit dit EGO zijn zeer regelmatig handelingen en attituden naar voren gekomen, die tot grote gevolgen hebben geleden

Dunning Kruger effect

Een andere categorie hulpverleners, waarvoor verwijtbaar handelen geldt, zijn eerste hulpverleners die onvoldoende op de hoogte zijn van hen eigen grenzen wat betreft kennis of kunde. Dit wordt het Dunnig-Kruger effect genoemd. Het komt er simpel gezegd op neer dat incompetente mensen, te incompetent zijn om hen eigen beperkingen in te zien

Komende Blogs

In de komende periode zal ik praktijk voorbeelden beschrijven van ernstige incidenten die ik zelf heb mee gemaakt, maar zal ik ook een persoonlijk blog schrijven hoezeer ik zelf als mens en zorg professional bestraft ben door hetgeen ik zo krachtig heb proberen te bestrijden

Leave a Reply

Leave a Reply

  Subscribe  
Notify of